Algemene voorwaarden

– in onderhoud –

 

Artikel 1. Definities

1.1. Annerieke van ‘t Hoff: de eenmanszaak Annerieke van ‘t Hoff, statutair gevestigd te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51761580. BTW-ID: NL001207145B59.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Annerieke van ‘t Hoff een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Annerieke van ‘t Hoff voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het geven van zangles en zangcoaching (zowel fysiek als online), het inzingen van nummers, het inspreken van voice-overs.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Annerieke van ‘t Hoff en klant krachtens welke Annerieke van ‘t Hoff de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Website: www.anneriekemusic.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Annerieke van ‘t Hoff gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Annerieke van ‘t Hoff verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Annerieke van ‘t Hoff en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Offertes van Annerieke van ‘t Hoff zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2. Annerieke van ‘t Hoff zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.4. In de offerte wordt opgenomen hoeveel revisies de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren.
3.5. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Annerieke van ‘t Hoff afhangt van feedback of input van de klant, is Annerieke van ‘t Hoff nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Annerieke van ‘t Hoff is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Annerieke van ‘t Hoff het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7 Annerieke van ‘t Hoff behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Annerieke van ‘t Hoff de opdracht zal gaan uitvoeren.
3.8. Alle door Annerieke van ‘t Hoff gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.9. Annerieke van ‘t Hoff behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Annerieke van ‘t Hoff behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Annerieke van ‘t Hoff verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Annerieke van ‘t Hoff binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Annerieke van ‘t Hoff heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze in overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Annerieke van ‘t Hoff zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Annerieke van ‘t Hoff wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien Annerieke van ‘t Hoff, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Annerieke van ‘t Hoff gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Annerieke van ‘t Hoff in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Annerieke van ‘t Hoff uitgevoerde werk te vergoeden.


Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Annerieke van ‘t Hoff

5.1. Annerieke van ‘t Hoff garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Annerieke van ‘t Hoff spant zich in om de gegevens die Annerieke van ‘t Hoff voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Annerieke van ’t Hoff met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4 Annerieke van ‘t Hoff is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Annerieke van ‘t Hoff en/of overige promotionele uitingen van Annerieke van ‘t Hoff.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor klant, herroepingsrecht

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Annerieke van ‘t Hoff te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Annerieke van ‘t Hoff onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Annerieke van ‘t Hoff om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Annerieke van ‘t Hoff zijn verstrekt, heeft Annerieke van ‘t Hoff het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Annerieke van ‘t Hoff steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Annerieke van ‘t Hoff geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Annerieke van ‘t Hoff binnen 7 werkdagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart Annerieke van ‘t Hoff één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/ of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Annerieke van ‘t Hoff nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Annerieke van ‘t Hoff niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Annerieke van ’t Hoff inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Annerieke van ’t Hoff is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Annerieke van ‘t Hoff biedt het eindproduct aan de klant aan ter controle. Na akkoord van de klant, is Annerieke van ‘t Hoff niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden.
6.9. Annerieke van ‘t Hoff levert haar diensten en producten op verzoek van klant. Hierdoor zijn alle producten en diensten uitgesloten van herroeping en het retourrecht. Dit laatste geldt ook voor de online cursussen.

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1. De door Annerieke van ‘t Hoff te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Annerieke van ‘t Hoff opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 7.2. Een door Annerieke van ‘t Hoff vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Annerieke van ‘t Hoff niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Annerieke van ‘t Hoff, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Annerieke van ‘t Hoff mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Aan de leveringsplicht van Annerieke van ‘t Hoff zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Annerieke van ‘t Hoff geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.6. Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag, pasen, pinksteren, hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag en Kerst.
7.7. Producten of diensten welke door Annerieke van ’t Hoff worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

Artikel 8. Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Annerieke van ‘t Hoff verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Annerieke van ‘t Hoff biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. 8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 8.6. In bovenstaande gevallen heeft Annerieke van ‘t Hoff voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.7. De klant gaat er mee akkoord dat Annerieke van ‘t Hoff elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Annerieke van ‘t Hoff zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.8. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Annerieke van ‘t Hoff verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Annerieke van ‘t Hoff kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Annerieke van ’t Hoff een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Annerieke van ‘t Hoff geleverde producten en diensten blijven eigendom van Annerieke van ‘t Hoff totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Annerieke van ‘t Hoff zijn voldaan.

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen en offertes berusten uitsluitend bij Annerieke van ’t Hoff tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Annerieke van ‘t Hoff geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Annerieke van ‘t Hoff en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Annerieke van ‘t Hoff.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Annerieke van ‘t Hoff ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Annerieke van ‘t Hoff, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Annerieke van ‘t Hoff geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Annerieke van ‘t Hoff is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Annerieke van ‘t Hoff plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Annerieke van ‘t Hoff vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen Annerieke van ‘t Hoff en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Annerieke van ‘t Hoff kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien Annerieke van ‘t Hoff onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Annerieke van ‘t Hoff dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Annerieke van ‘t Hoff aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Annerieke van ‘t Hoff toegerekend kunnen worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. Annerieke van ‘t Hoff sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Annerieke van ‘t Hoff geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Annerieke van ‘t Hoff.
10.5. Annerieke van ‘t Hoff is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart Annerieke van ‘t Hoff voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Annerieke van ‘t Hoff.
10.7. Annerieke van ‘t Hoff is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Annerieke van ‘t Hoff is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Annerieke van ‘t Hoff is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Annerieke van ‘t Hoff weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Annerieke van ‘t Hoff kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Annerieke van ‘t Hoff een overeenkomst is aangegaan. 11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als Annerieke van ‘t Hoff, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Annerieke van ‘t Hoff de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Annerieke van ’t Hoff voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Annerieke van ‘t Hoff;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Annerieke van ‘t Hoff zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Annerieke van ‘t Hoff vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Annerieke van ‘t Hoff behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Annerieke van ‘t Hoff overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13. Duur overeenkomst en beëindiging

13.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
13.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
13.3. Beide partijen, zowel klant als Annerieke van ‘t Hoff, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
13.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Annerieke van ‘t Hoff de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Annerieke van ‘t Hoff voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Annerieke van ‘t Hoff;
• klant niet reageert op correspondentie per email, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
13.5. Annerieke van ‘t Hoff zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
13.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Annerieke van ‘t Hoff vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
13.7. Annerieke van ‘t Hoff behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Annerieke van ’t Hoff overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 14. Conformiteit

14.1. Annerieke van ‘t Hoff zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Annerieke van ’t Hoff in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
14.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Annerieke van ‘t Hoff worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Annerieke van ‘t Hoff aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Annerieke van ‘t Hoff.
14.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Annerieke van ‘t Hoff te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Annerieke van ‘t Hoff, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 15. Bijzondere bepalingen (online) cursussen en workshops

15.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Annerieke van ’t Hoff aan te bieden of te doen geven.
15.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Annerieke van ’t Hoff aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Annerieke van ‘t Hoff in de praktijk tot uitvoering brengt.
15.3. Annerieke van ‘t Hoff is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Annerieke van ‘t Hoff, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
15.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging van de cursus door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.
15.5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Annerieke van ‘t Hoff geeft per cursus aan hoe lang de content beschikbaar blijft voor de klant. Indien Annerieke van ‘t Hoff besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Annerieke van ’t Hoff de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Annerieke van ‘t Hoff meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.
15.6. De door Annerieke van ‘t Hoff aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.
15.7. Annerieke van ‘t Hoff behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops of cursussen indien de deelnemers door het gedrag een workshop of cursussen belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
15.8. Het is de klant niet toegestaan zijn/haar inloggegevens te delen met anderen en op deze manier meer mensen onbetaald gebruik te laten maken van de cursus. In dit geval wordt de klant de toegang tot de cursus ontzegd.

Artikel 16. Overige bepalingen en toepasselijk recht

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Annerieke van ‘t Hoff en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Annerieke van ‘t Hoff alleen bindend indien en voor zover deze door Annerieke van ‘t Hoff uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
16.3. Indien Annerieke van ‘t Hoff op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
16.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
16.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Annerieke van ‘t Hoff hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
16.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Annerieke van ‘t Hoff partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.7. De klant en Annerieke van ‘t Hoff zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
16.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Annerieke van ’t Hoff en de klant.

Versie: mei 2022

© 2024 Annerieke Music – alle rechten voorbehouden | Instagram | E-mail | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Wijzig cookievoorkeuren