Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Annerieke van ‘t Hoff

E-mail: info@anneriekemusic.nl
Website: https://anneriekemusic.nl/

Definities

 1. Annerieke van ‘t Hoff: Annerieke van ‘t Hoff, gevestigd te Dordrecht onder KvK nr. 51761580.
 2. Klant: degene met wie Annerieke van ‘t Hoff een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: Annerieke van ‘t Hoff en klant samen.
 4. Diensten: de diensten die Annerieke van ’t Hoff uitvoert, waaronder (maar niet uitsluitend) het geven van zangles en zangcaching (zowel fysiek als online), het inzingen van nummers, het inspreken van voice-over. 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Annerieke van ‘t Hoff.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
 1. Aanbiedingen en offertes van Annerieke van ‘t Hoff zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanvaarding
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Annerieke van ‘t Hoff zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Annerieke van ‘t Hoff slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen
 1. Alle prijzen die Annerieke van ‘t Hoff hanteert zijn in euro’s, exclusief btw (met uitzondering van de cursussen in de webshop waarvan de prijs inclusief btw wordt weergegeven, of wanneer expliciet wordt genoemd dat de prijs inclusief btw wordt weergegeven)  en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Annerieke van ‘t Hoff hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Annerieke van ‘t Hoff te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Annerieke van ‘t Hoff een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Annerieke van ‘t Hoff is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Annerieke van ‘t Hoff de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Annerieke van ‘t Hoff heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Annerieke van ‘t Hoff prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. Indien de klant niet akkoord gaat met de prijsverhoging heeft hij het recht om de overeenkomst met Annerieke van ‘t Hoff op te zeggen per de datum waarop de prijsverhoging ingaat. 
Betalingen en betalingstermijn

 1. Producten worden direct afgerekend.
 2. Annerieke van ‘t Hoff mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 3. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na factuurdatum te hebben voldaan, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Annerieke van ‘t Hoff de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 5. Annerieke van ‘t Hoff behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Annerieke van ‘t Hoff gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Annerieke van ‘t Hoff.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Annerieke van ‘t Hoff zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Annerieke van ‘t Hoff op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Annerieke van ‘t Hoff, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Annerieke van ‘t Hoff te betalen.
Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Annerieke van ‘t Hoff gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Annerieke van ‘t Hoff roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Annerieke van ‘t Hoff, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht

 1. Diensten en producten die op verzoek van de klant gemaakt worden zijn uitgesloten van herroepingsrecht en kunnen niet worden geretourneerd. Dit geldt ook voor de online cursussen. Ook bij voortijdse beëindiging van de cursus is geen (gedeeltelijke) restitutie mogelijk.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor de door Annerieke van ’t Hoff verstrekte inloggegevens. Annerieke van ’t Hoff is niet aansprakelijk voor verlies of misbruik van deze gegevens.
Opschortingsrecht

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht

 1. Annerieke van ‘t Hoff kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Annerieke van ‘t Hoff heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Annerieke van ‘t Hoff.
 3. Annerieke van ‘t Hoff is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.
Eigendomsvoorbehoud

 1. Annerieke van ‘t Hoff blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Annerieke van ‘t Hoff op grond van wat voor met Annerieke van ‘t Hoff gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Annerieke van ‘t Hoff zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Annerieke van ‘t Hoff een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Annerieke van ‘t Hoff het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Annerieke van ‘t Hoff, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Annerieke van ‘t Hoff het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Annerieke van ‘t Hoff kan tegenwerpen.
Levertijd

 1. De door Annerieke van ‘t Hoff opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Annerieke van ‘t Hoff door Annerieke van ‘t Hoff schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. In het weekend of op officieel erkende feestdagen wordt niet geleverd.
 4. Overschrijding van de opgegeven levertijd met meer dan 30 dagen geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Annerieke van ‘t Hoff niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 
Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Annerieke van ‘t Hoff enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Uitvoering van de overeenkomst

 1. Annerieke van ‘t Hoff voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Annerieke van ‘t Hoff heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Annerieke van ‘t Hoff tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Annerieke van ‘t Hoff tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Annerieke van ‘t Hoff.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer de door de klant verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn of niet tijdig aangeleverd, heeft Annerieke van ’t Hoff het recht de prijzen en voorwaarden voor de opdracht te wijzigen. 
 4. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Annerieke van ‘t Hoff de betreffende bescheiden.
 5. Annerieke van ’t Hoff is niet aansprakelijk voor verlies van aangeleverde materialen/gegeven of enige hieruit voortkomende schade.
 6. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Annerieke van ‘t Hoff redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
 1. De overeenkomst tussen Annerieke van ‘t Hoff en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant Annerieke van ‘t Hoff schriftelijk in gebreke stellen.
Intellectueel eigendom
 1. Annerieke van ‘t Hoff behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Annerieke van ‘t Hoff (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. De door Annerieke van ’t Hoff geleverde producten of diensten mogen niet zonder toestemming worden gebruikt voor doeleinden anders dan in de overeenkomst overeengekomen. 
 4. De inhoud van de website van Annerieke van ’t Hoff mag niet (ook niet gedeeltelijk) worden gebruikt of verveelvoudigd zonder toestemming van Annerieke van ’t Hoff. 
Geheimhouding
 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Annerieke van ‘t Hoff ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Annerieke van ‘t Hoff waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Annerieke van ‘t Hoff schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  – die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  – die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
Rechten

 1. Annerieke van ’t Hoff mag de gegevens van de opdrachtgever gebruiken voor promotionele doeleinden, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) door deze te publiceren op haar website.
Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  – is de andere partij een privé-persoon dan bedraagt deze boete € 1.000
  – is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Annerieke van ‘t Hoff waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Vrijwaring

De klant vrijwaart Annerieke van ‘t Hoff tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Annerieke van ‘t Hoff geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Annerieke van ‘t Hoff geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Annerieke van ‘t Hoff daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, schriftelijk van op de hoogte te stellen. 
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Annerieke van ’t Hoff in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een klacht Annerieke van ‘t Hoff ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Annerieke van ‘t Hoff gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. De klant zal Annerieke van ’t Hoff één jaar na levering vrijwaren van alle juridische claims naar aanleiding van de geleverde diensten en/of producten. 
       Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

       Als Annerieke van ‘t Hoff een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Annerieke van ‘t Hoff verschuldigd zijn.

       Aansprakelijkheid Annerieke van ‘t Hoff

       1. Annerieke van ‘t Hoff is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
       2. Indien Annerieke van ‘t Hoff aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
       3. Annerieke van ‘t Hoff is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
       4. Annerieke van ’t Hoff is niet aansprakelijk voor de manier waarop de klant het in de les of via een online cursus geleerde in de praktijk brengt. 
       5. Indien Annerieke van ‘t Hoff aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
       6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
            Vervaltermijn

            Elk recht van de klant op schadevergoeding van Annerieke van ‘t Hoff vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

            Recht op ontbinding

            1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Annerieke van ‘t Hoff toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
            2. Wanneer de klant de overeenkomst wil ontbinden of annuleren  is hij verplicht om respectievelijk de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden, ofwel tien procent van het overeengekomen honorarium te vergoeden. 
            3. Is de nakoming van de verplichtingen door Annerieke van ‘t Hoff niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Annerieke van ‘t Hoff in verzuim is.
            4. Annerieke van ‘t Hoff heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Annerieke van ‘t Hoff kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. Van Annerieke van ’t Hoff kan, bij beëindiging van de overeenkomst wegens voorgenoemde redenen, geen schadevergoeding worden geëist. Reeds gefactureerde kosten voor gedane werkzaamheden moeten alsnog door de klant worden voldaan. 
               Overmacht

               1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Annerieke van ‘t Hoff in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Annerieke van ‘t Hoff kan worden toegerekend in een van de wil van Annerieke van ‘t Hoff onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Annerieke van ‘t Hoff kan worden verlangd.
               2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
               3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Annerieke van ‘t Hoff 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Annerieke van ‘t Hoff er weer aan kan voldoen.
               4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
               5. Annerieke van ‘t Hoff is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
                   Wijziging van de overeenkomst

                   Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

                   Wijziging algemene voorwaarden

                   1. Annerieke van ‘t Hoff is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
                   2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
                   3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Annerieke van ‘t Hoff zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
                   4. De klant is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen vanaf het moment waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden. 
                      Overgang van rechten

                      1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder  de voorafgaande schriftelijke instemming van Annerieke van ‘t Hoff.
                      2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
                       Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

                       1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
                       2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Annerieke van ‘t Hoff bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
                        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

                        1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
                        2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Annerieke van ‘t Hoff is gevestigd is exclusief bevoegd om  kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
                         Extra bepalingen omtrent online cursussen:

                         1. De aan de klant verstrekte inloggegevens voor de cursus mogen niet worden gedeeld met anderen. Wanneer dit toch gebeurt wordt de klant toegang tot de online omgeving ontzegd. 
                         Overige bepalingen

                         1. Wanneer de klant voorwaarden hanteert die niet overeenkomen met deze voorwaarden, wordt Annerieke van ’t Hoff hier alleen aan gehouden wanneer zij hier uitdrukkelijk schriftelijk akkoord op heeft gegeven.
                         2. Annerieke van ’t Hoff mag afwijken van deze Algemene Voorwaarden ten gunste van de klant.

                          Opgesteld op 12 december 2022.

                          © 2024 Annerieke Music – alle rechten voorbehouden | Instagram | E-mail | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Wijzig cookievoorkeuren